Pomysłodawcą i inicjatorem corocznego wyboru i przyznawania tytułu , a wraz z nim nagrody – statuetki, „Tłuchowianina roku”, był ks. dziekan Andrzej Zakrzewski.

Pomysł uhonorowania i nagrodzenia w każdym roku ludzi, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą swój indywidualny wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój gminy Tłuchowo, spotkał się z aprobatą i przychylnością Wójta Gminy – Pana Krzysztofa Dąbkowskiego.

W dniu 6 grudnia 2004 roku Wójt Gminy powołał Kapitułę Honorowej Nagrody „Tłuchowianina roku” oraz ustanowił jej regulamin.

Dotychczasowi laureaci

Statuetka20141 W 2014 roku nagrodę otrzymał pan Tadeusz Wyrostkiewicz.
 IMG_6174  W 2013 roku nagrodę otrzymały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Jagna”.
 tluchowianin 12-walesa  W 2012 roku nagrodę otrzymał pan Lech Wałęsa.
 tluch-2011  W 2011 roku nagrodę otrzymał pan Tomasz Woźnicki.
 aa  W 2010 roku nagrodę otrzymał pan Ryszard Dąbkowski.
 p1040651  W roku 2009 nagrodę otrzymał pan Janusz Jankowski.
 stat  W 2008 roku nagrodę otrzymał pan Stanisław Wyczałkowski.
 stat-2007  W 2007 roku nagrodę otrzymał pan Janusz Meller.
 tluchowianin-jankowski-stat  W 2006 roku nagrodę otrzymał pan Józef Jankowski.
statuetka2005 W roku 2005 nagrodę otrzymało
Gminne Koło Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
w Tłuchowie.
tluchowianin-pawlowski2 W 2004 nagrodę otrzymał pan Tadeusz Pawłowski.

Regulamin Kapituły Nagrody „Tłuchowianina Roku”:

 

1. 12 członków Kapituły powołuje na okres trzech lat Wójt Gminy.

2. Wójt Gminy wchodzi w skład Kapituły z urzędu. W czasie pełnienia urzędu Wójt Gminy Tłuchowo nie może kandydować do nagrody.

3. Członkami Kapituły mogą być tylko stali mieszkańcy Gminy Tłuchowo.

4. Po upływie kadencji, te same osoby, lub część z nich, może ponownie otrzymać powołanie do Kapituły.

5. W razie konieczności Wójt ma obowiązek uzupełnić skład Kapituły, na okres do końca trwającej kadencji.

6. Kandydatów do nagrody typują mieszkańcy Gminy Tłuchowo poprzez składanie w terminie do 09 grudnia każdego roku propozycji kandydatur do skrzynki kontaktowej Towarzystwa Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo, znajdującej się w budynku Urzędu Gminy. Propozycje powinny zawierać uzasadnienie oraz podpis zgłaszającego. Każdy z członków Kapituły ma prawo zgłosić 1 kandydata na posiedzeniu Kapituły

7. Nagroda przyznawana jest przez tajne głosowanie, decyduje bezwzględna większość głosów (50%+1). W razie remisu – głosuje się do skutku. Aby decyzje były ważne musi być co najmniej 3/4 członków Kapituły.

8. Nagroda jest honorowa. Zwyciezca otrzymuje dyplom i statuetkę.

9. Nagrodzone mogą być również osoby nie mieszkające na terenie gminy, ale zasłużone dla tego terenu.

10. Przyznanie nagrody „Tłuchowianina Roku” ma na celu promowanie ludzi czynu. Ten czyn ma przynosić mieszkańcom naszej małej Ojczyzny dobro lub rozsławiać jej imię.

11. Nagroda za dany rok wręczana jest do końca lutego roku następnego.


 

 Więcej informacji na temat laureatów
można przeczytać na stronie Urzędu Gminy
http://www.tluchowo.com.pl/pliki/kultura-tluch-roku.html


by
Do góry