Uchwała Nr XXX / 170 / 2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą “Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” oraz uchwalenia jej statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 6,7 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Gminy Tłuchowo uchwala co następuje

§1
Z dniem 1 stycznia 2007 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie z siedzibą w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 20.

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie podlega wpisowi do rejestru Instytucji Kultury

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tłuchowie nadaje się Statut, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Z dniem 31 grudnia 2006 r. likwiduje się jednostkę budżetową o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie.

§3
Mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, staje się mieniem instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.

Pracownicy zlikwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, stają się pracownikami instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.

§4
Traci moc Uchwała Nr XXIII/140/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskim

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Jankowska

————————————————
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/170/2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerca 2006 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TŁUCHOWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
Gminna Ośrodek Kultury w Tłuchowie, zwany w dalszej treści niniejszego statutu Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem.

§2
Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.)

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) niniejszego statutu.

§3
Organizatorem Ośrodka jest Gmina Tłuchowo

Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Wójt Gminy Tłuchowo, za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Tłuchowo.

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.

Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną, zawierającą w swej treści nazwę “Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” i adres.

§4
Siedziba Ośrodka mieści się w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 26.

Terenem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Tłuchowo.

Rozdział II

Cele i zadania ośrodka

§5
Ośrodek służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§6
Podstawowym celem działalności Ośrodka jest:
a)pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości,
b)podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.

§7
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
a)rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
b)tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
c)kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
d)popularyzowanie wizerunku gminy poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, itp. o zasięgu ponadgminnym.

Zadania, o których mowa w ust. 1 Ośrodek realizuje poprzez:
a)organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
b)organizowanie różnorodnych form edukacji i aktywności kulturalnej i wychowania przez sztukę,
c)organizowanie form działalności kulturalnej w ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi,
kombatanckimi, a także z parafią,
d)współpracę z innymi ośrodkami kultury oraz instytucjami upowszechniania kultury,
e)inne działania w zakresie upowszechniania kultury wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§8
Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Tłuchowo w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.

§9
W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§10
Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie, w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Ośrodka

§11
Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania .

§12
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, w oparciu o roczny plan działalności Ośrodka.

Plan działalności Ośrodka ustala Dyrektor, uwzględniając wysokość rocznej dotacji organizatora.

§13
Przychodami Ośrodka są dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu oraz innych instytucji, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

Rozdział V

Nadzór nad Ośrodkiem

§14
Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje organizator.

Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Ośrodka.

Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
a)realizację zadań statutowych,
b) gospodarkę finansową

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym satucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

§16
Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Jankowska


by
Do góry