Statut | gok-tluchowo.pl

Uchwała Nr XXX / 170 / 2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą “Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” oraz uchwalenia jej statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 6,7 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Gminy Tłuchowo uchwala co następuje

§1
Z dniem 1 stycznia 2007 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie z siedzibą w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 20.

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie podlega wpisowi do rejestru Instytucji Kultury

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tłuchowie nadaje się Statut, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Z dniem 31 grudnia 2006 r. likwiduje się jednostkę budżetową o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie.

§3
Mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, staje się mieniem instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.

Pracownicy zlikwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, stają się pracownikami instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.

§4
Traci moc Uchwała Nr XXIII/140/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskim

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Jankowska

————————————————
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/170/2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerca 2006 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TŁUCHOWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
Gminna Ośrodek Kultury w Tłuchowie, zwany w dalszej treści niniejszego statutu Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem.

§2
Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.)

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) niniejszego statutu.

§3
Organizatorem Ośrodka jest Gmina Tłuchowo

Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Wójt Gminy Tłuchowo, za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Tłuchowo.

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.

Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną, zawierającą w swej treści nazwę “Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” i adres.

§4
Siedziba Ośrodka mieści się w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 26.

Terenem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Tłuchowo.

Rozdział II

Cele i zadania ośrodka

§5
Ośrodek służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§6
Podstawowym celem działalności Ośrodka jest:
a)pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości,
b)podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.

§7
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
a)rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
b)tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
c)kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
d)popularyzowanie wizerunku gminy poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, itp. o zasięgu ponadgminnym.

Zadania, o których mowa w ust. 1 Ośrodek realizuje poprzez:
a)organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
b)organizowanie różnorodnych form edukacji i aktywności kulturalnej i wychowania przez sztukę,
c)organizowanie form działalności kulturalnej w ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi,
kombatanckimi, a także z parafią,
d)współpracę z innymi ośrodkami kultury oraz instytucjami upowszechniania kultury,
e)inne działania w zakresie upowszechniania kultury wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§8
Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Tłuchowo w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.

§9
W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§10
Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie, w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Ośrodka

§11
Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania .

§12
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, w oparciu o roczny plan działalności Ośrodka.

Plan działalności Ośrodka ustala Dyrektor, uwzględniając wysokość rocznej dotacji organizatora.

§13
Przychodami Ośrodka są dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu oraz innych instytucji, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

Rozdział V

Nadzór nad Ośrodkiem

§14
Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje organizator.

Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Ośrodka.

Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
a)realizację zadań statutowych,
b) gospodarkę finansową

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym satucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

§16
Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Jankowska


by
Do góry
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake
Zmiana czcionki