W 1965 r. w Tłuchowie stanął wiejski dom kultury.

Natychmiast przejął na siebie obowiązki ogniskowania życie kulturalnego gminy.
Imprezy, które do tej pory odbywały się w domach prywatnych oraz remizach strażackich, przeniosły sie do budynku GOKu. Mieściła się w nim obszerna sala widowiskowa, kawiarnia, biblioteka oraz zaplecze biurowe.

Pierwszym kierownikiem tej placówki był Pan Stefan Stanżewski. Wiosną 1966r. pieczę nad Tłuchowskim Domem Kultury przejął Pan Jerzy Gładkowski. Działalność WDKu bardzo się ożywiła. Powstały tu różne zespoły młodzieżowe: muzyczne, teatralne, recytatorski i LZS. Ożywiony ruch powstał przy klubo – kawiarni. Odbywały się odczyty prelegentów TWP i spotkania ze znanymi twórcami
i artystami. WDK stał się oazą dla młodzieży. Dla dorosłych organizowano raz
w miesiącu dancingi.

Często zmieniało się kierownictwo WDKu. Od roku 1969 placówką kierował Pan Janusz Meller, w roku 1970 kierownikiem była już Pani Stanisława Antoszewska,a w roku 1971 na stanowisku kierownika zasiadł Pan Bronisaw Filipiak, od roku 1973 pani Franciszka Wróblewska, a od 1975r. Pani Wacława Słomkowska.

Po utworzeniu w Tłuchowie Gminy, uchwałą GRN z dnia 12 grudnia 1974r. Wiejski Dom Kultury został przemianowany na Gminny Ośrodek Kultury. Dyrektorem tej nowo utworzonej placówki został Pan Tadeusz Wyrostkiewicz. Nastąpiło ożywienie działalności kulturalnej. Powstały zespoły muzyczne, koła zainteresowań: modelarskie i plastyczne. Największą atrakcją dla młodzieży stały się dyskoteki. Staraniem dyrektora GOKu zakupiono nowy sprzęt dyskotekowy i muzyczny. Instruktorami artystycznymi w ówczesnym czasie byli Pani Elźbieta Jankowska
i Pan Tadeusz Pawłowski.

Od roku 1978 dyrektorem GOKu jest Pani Krystyna Baranowska. Pracowała tu także Pani Anna Łukaszewska, dwoje instruktorów, bibliotekarka i kierowniczka kawiarni. W latach 1983-84 trwał kapitalny remont prawie dwudziestoletniego budynku. Dobudowano zachodnie skrzydło gdzie znalazły swoje miejsce pomieszczenia biblioteki, kawiarnia i sanitariaty. Zainstalowano centralne ogrzewanie. W roku 1985 powiększono salę widowiskową. Do roku 1988 ukończono dobudowę sceny wraz zapleczem garderobianym i podpiwniczeniem. GOK zyskał estetyczny wystrój. W roku 1988 po pamiętnym dla okolic Tłuchowa wypadku budowlanym, podczas którego zniszczony został częściowo budynek szkoły, część pomieszczeń GOKu przeznaczono na okres kilku lat na cele sal szkolnych.

Z dniem 01 stycznia 1991r. wobec znacznego ograniczenia budżetu gminnego na działalność kulturalną władze gminy podjęły decyzję o sprywatyzowaniu działalności kulturalnej. Działalność kulturalną w GOKu przejęła spółka: Pani Krystyna Baranowska z Panem Pawłem Pawłowskim. W dalszym ciągu odbywały się tu imprezy kulturalne, spotkania, zebrania, dyskoteki. Od roku 1994 prowadzenie GOKu przejęli Państwo Anna i Sławomir Łukaszewscy.
Odbywały się tu popularne w szerokim kręgu dyskoteki.

Taki stan rzeczy trwał do roku 1999. Pomieszczenia GOKu powróciły pod zarząd Urzędu Gminy i były wykorzystywane jako zaplecze lokalowe dla Przedszkola Publicznego. Osobą zarządzającą pomieszczeniami GOKu była do roku 2001 Pani Agata Różańska – dyrektor Przedszkola Publicznego.

W roku 2001 Władze gminne podejmują decyzję o utworzeniu stanowiska Samodzielnego Referenta do spraw kultury. Funkcję tę przyjmuje Pani Wioletta Krzysztoforska. Od tamtej pory systematycznie i przy niewielkich nakładach finansowych budynek GOKu zostaje przywracany do życia. Przy zaangażowaniu dzieci i młodzieży pomieszczenia GOKu odzyskują swój pierwotny charakter. Powstaje tu Kawiarenka młodzieżowa AQUA, która jest miejscem spotkań dzieci
i młodzieży z okolicznych wsi. Rozpoczynają swą działalność koła zainteresowań: muzyczne, plastyczne, sportowe. Mieszkańcy chętnie grają w tenisa stołowego, oglądają filmy, spotykają się podczas ognisk i imprez plenerowych. Organizowane są wycieczki piesze i rowerowe, kilkudniowe biwaki. Swoje miejsce znajduje tu także Gminno – Parafialna Orkiestra Dęta.
W roku 2003 Wójt Gminy Tłuchowo powierza Pani Wiolecie Krzysztoforskiej stanowisko Kierownika GOKu. Praca artystyczna z dziećmi i młodzieżą skupioną przy GOKu zaczyna przynosić owoce. Zawiązuje się prężna Drużyna Harcerska im. Tadeusza Zawadzkiego ZOŚKI o specjalności artystyczno – turystycznej. Aktywnie działa sekcja wokalna, której członkowie zdobywają liczne pierwsze miejsca na konkursach wokalnych o szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Ponadto działają sekcje: plastyczna, teatralno – kabaretowa, taneczna. Zawiązuje się Klub Seniora. Organizowane są liczne imprezy, spotkania, koncerty, przeglądy skupiające mieszkańców gminy Tłuchowo w różnym wieku. Wyjątkowo aktywną ofertę GOK przygotowuje na okres ferii i wakacji. Od roku 2005 GOK jest organizatorem uroczystości nadania honorowego tytułu Tłuchowianina Roku.

W roku 2006 następują zmiany i GOK zostaje przekształcony na samorządową instytucję kultury. Pani Krystyna Michalska pełni tymczasowo obowiązki dyrektora. W roku 2008 zawiązuje się chórek GOSPEL SOUL, który uświetnia swymi występami liczne imprezy plenerowe, uroczystości kościelne i świeckie. Drużyna harcerska im. Tadeusza Zawadzkiego rozwiązuje się a na jej miejsce powstaje nowa drużyna im. Aleksandra Kamińskiego Kamyki.

W roku 2009 obowiązki dyrektora pełni tymczasowo Pani Hanna Listkowska.
W roku 2010 rozpoczyna się gruntowny remont budynku GOKu połączony z modernizacją i dobudową biblioteki. Nowo wyremontowany obiekt został oficjalnie oddany do użytku 25 października 2011r. Zakupiono również nowoczesne wyposażenie. Po remoncie odnowione zostaje całe wnętrze GOKu, dobudowane pomieszczenie kuchni, wyremontowane wszystkie zaplecza i piwnice. Stan obecny budynku pozwala na rozwinięcie działalności.
Pod koniec roku 2011 tworzą się nowe grupy artystyczne: taneczne, instrumentalne, plastyczno – fotograficzne, teatralno – kabaretowe, wokalne, turystyczne .W sezonie 2011/12 do oferty wprowadzono naukę języka angielskiego metodą Helen Doron oraz rozpoczęła swą działalność Szkoła Muzyczna Yamaha /nauka gry na instrumentach: keyboard, gitara, sakasofon, perkusja, bas i program Szkraby i muzyka/ Orkiestra dęta wzbogaciła się o grupę marżoretek, które swymi występami uświetniają jej koncerty. Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży jest bardzo szeroka.
Od początku roku 2012 do pracy artystycznej zachęcani są dorośli mieszkańcy Gminy Tłuchowo. Rozpoczyna swą działalność Szkółka malarska, zorganizowany jest kurs tańca towarzyskiego i teatr lalkowy.
Od roku 2013 wprowadzono zajęcia rękodzieła i ceramiki. Przy GOKu swoje miejsce znalazł Klub Miłośników Motocykli „Wolny Duch”. Działa gromada zuchów i dziecięcy chórek gospel. Latem 2013 r. zawiązał się zespół muzyczny Drzazga. Starsza młodzież i dorośli usprawniają swoje ciało ćwicząc Zumbę. Działalność rozpoczęła także sekcja Karate Kyokushin / od roku 2014 podzielona na 2 części dzieci i dorośli/.
W pamięci uczestników zajęć GOKowskich pozostaną na długo ferie i wakacje 2014 – w Tłuchowie gościła grupa studentów stowarzyszonych w AIESEC. Naszymi gośćmi byli: Rufet Hebibov z Azerbejdżanu, Sherr Qiu z Chin, Rashid Vindiza i Adjieva Begimay z Kyrgystanu, Shahzeb Khan z Pakistanu, Ghazi Saher Kamal z Palestyny, Paola Cristina Nicolau z Brazylii, Karen Di Palacio z Meksyku i Lapat Arunsurat z Tajlandii.
W sezonie 2014/15 kontynuowane są zajęcia sekcji: tanecznych,teatralnych, wokalnych, harcerskiej i zuchowej, chórów Gospel, artystycznych. Działa zespół Drzazga, sekcje karate, sekcja Zumby, sekcja języka angielskiego, Szkoła muzyczna Yamaha, Klub Seniora. Rozwija się „Wolny Duch”, sukcesy odnoszą karatecy.  Pod koniec roku zespół muzyczny Drzazga dzieli się. Powstają 2 nowe zespoły. Drzazga gra pod ta sama nazwa, ale w nowym składzie. Tworzy się nowy zespół SOUND.
W lutym 2015r. podczas ferii zimowych Tłuchowo odwiedza kolejna grupa studentów wolontariuszy z AIESEC. Vicky Lane z Nowej Zelandii i Fauzan Muhammad z Indonezji.
W marcu 2015 reaktywowany zostaje zespół wokalny Seniorów.  


by
Do góry